ตึกผู้ป่วยใน : สงฆ์

ตึกสงฆ์อาพาธ

JYP 5284
JYP 5406 JYP 5398 JYP 5401
wp1 wp7 wp4
   JYP 5243