ตึกผู้ป่วยใน : เด็ก

ตึกผู้ป่วยในเด็ก

JYP 5307
JYP 5521   JYP 5525
JYP 5528   JYP 5530
JYP 5532   JYP 5534
 JYP 5535x