ตึกผู้ป่วยใน : หญิง

ตึกผู้ป่วยในหญิง

JYP 5314
JYP 5421 JYP 5417 JYP 5418