ตึกผู้ป่วยใน : ชาย

ตึกผู้ป่วยในชาย

JYP 5485
mJYP 5474 mJYP 5476  
JYP 5478 JYP 5493