ห้อง : ตรวจโรคทั่วไป

ห้องตรวจโรคทั่วไป

opd0
 opdx2
opx1
     
opd8 opd6  
opd9 opd10  
opd1 opd5