รพ.สต.นาข่า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า    
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางทองบล  เนาว์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
ss1
ss0
ss3 ss4  
ss5 ss6