โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่    
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางสุมาลัย  คำอาจ  ( รักษาการแทน )
พยาบาลวิชาชีพ 
 
np1
np10
np2 np3  
np4 np5  
np6 np7  
np8 np9