รพ.สต.หนองเสือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นายสมบัติ  มูลหนองแวง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
ns1
ns0
ns4 ns6 ns8
ns5
ns3