รพ.สต.บูรพาสามัคคี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูรพาสามัคคี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางอรสา  ลาวัลย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 92129
bs1
bs2
bs4 92146 bs5
bs7 bs6 bs3