รพ.สต.วังปทุม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปทุม
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางภารดี  ลดาวัลย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 wp10
wp1
wp7
wp3 wp2 wp4
wp8
wp9