รพ.สต.บ้านโพธิ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นายบุญสินธุ์  สิงห์ไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
bp1
bp2
bp3 bp4  
bp6 bp7  
bp5