รพ.สต.ประชาอาสาพัฒนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประชาอาสาพัฒนา
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางเตือนใจ  ภวภูตานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 xpc9
pc1
pc2
pc4 pc5 pc6
pc7 pc8 pc10
pc3