โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางระเบียบ  ประพาศพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
ng6
ng2
ng1 ng3 ng5
ng4