รพ.สต.นาเลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลา
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางสัมฤทธิ์  ปาปะขำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
nl1
nl2
nl3 nl4  
nl6 nl7  
nl5