รพ.สต.แคน

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคน
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นายเฉลิมชัย  จันทร์จำนง
เจ้าพนักงานสาธรณสุขชำนาญการ
 
Kn1
kn7
kn2 kn4 kn9
kn10 kn14 kn3
kn5   
kn