รพ.สต.งัวบา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงัวบา
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นายกฤษณะ  ศรีสุนนท์พันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
ng7
ng1
ng9 ng5 ng4
ng3 ng10 ng6
ng2
ng8