รพ.สต.โพธิ์ชัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางอาภรณ์รัตน์  เนาวะดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
n1 
n2
n7
n3 n5 n4 
n8 n9 n6
n10