รพ.สต.หนองแวง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นายสมชาย ชาวบ้านใน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
nv4 
nv0
nv6
nv1 nv7  nv9
nv2 nv8 nv11
nv3 nv13 nv14 
nv15
nv5