รพ.สต.เสือโก้ก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโก้ก
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางสาวฉวีวรรณ  ประภาศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
sk0
sk4
sk1 sk2  
sk3 sk5  
sk6 sk7  
 sk9