รพ.สต.หนองหว้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางณัฐนภาส์  หาหอม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
nw6 
nw0
nw2
nw3 nw4 nw5
nw8 nw10 nw11
nw12 nw13 nw14
nw15
nw9