รพ.สต.ชาด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาด
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางเพ็ญพร  พินโย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ch2 
ch1
ch3
ch5 ch6 ch8 
ch9 ch10 ch12
ch4
ch11