รพ.สต.ดอนมันน้ำ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมันน้ำ
ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางทิพวรรณ   อินทะรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
dn2 
dn1
dn12
dn3 dn4 dn6
dn8 dn11 dn9
     
dn10
dn7