วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ -


“ ประชาชนวาปีปทุมสุขภาพดี  ภาคีมีส่วนร่วม  ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน”

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง
    ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนา ระบบบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
W : Working Team/network คือ ทำงานเป็นทีมสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน
      ระหว่างคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
A : Attitude คือ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
P : People Centered คือ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
I : Integrated คือ บูรณาการ  สติปัญญา

อัตลักษณ์ ของโรงพยาบาล
" ชื่อสัตย์ , สามัคคี , มีวินัย "