วิสัยทัศน์ - พันธกิจ -


  “ ประชาชนอำเภอวาปีปทุมสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ”

  พันธกิจ (MISSION)
  1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
      ของตนเองครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
  2. พัฒนาระบบรด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  ค่านิยมองค์กร (Core Values)
  W : Working Team/network คือ ทำงานเป็นทีมสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน
        ระหว่างคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
  A : Attitude คือ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  P : People Centered คือ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  I : Integrated คือ บูรณาการ  สติปัญญา

  อัตลักษณ์ ของโรงพยาบาล
  " ชื่อสัตย์ , สามัคคี , มีวินัย "

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation