New icons 11การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลางNew icons 11

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้เป็นเลิศ
2.พัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศ
3.พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ
4.พัฒนาระบบบริหารให้เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล