เป้าประสงค์

  กำหนดเป้าประสงค์
       (สรุปมาจากจุดหมายปลายทางใน 4 มุมมองได้ 15 เป้าประสงค์)

  ด้านประชาชน
      1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
      2.ประชาชนเข้าถึงบริการตามหลักประกันสุขภาพ
      3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ด้านภาคีเครือข่าย
      4.อปท. มีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณ
      5.ภาครัฐสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ
      6.ภาคเอกชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดการด้านสุขภาพและสนับสนุนงบประมาณ
      7.กองทุนสุขภาพจัดการสุขภาพและสนับสนุนงบประมาณ

  ด้านกระบวนการ
      8.มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายอย่างมี

  ประสิทธิภาพ
      9.มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
      10.มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      11.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ

  ด้านพื้นฐาน
      12.บุคลากรมีศักยภาพตามสมรรถนะ
      13.บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสุข
      14.องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
      15.มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการทำงาน

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation