หน่วยปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม

  ทรัพยากรด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม
  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำแนกตามประเภทต่อสัดส่วนประชากรทั้งหมด

  บุคลากร มีจริง สัดส่วนจริง
  แพทย์ 12 9215
  ทันตแพทย์ 7 15797
  เภสัชกร 12 9215
  พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิ 34 3252
  พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 106
  เจ้าหน้าที่อื่นๆ ทั้งหมด 310
    รวมทั้งหมด 481

   

  ลำดับที่ รพ.สต. จำนวนประชากร (ก.ค.58) ประชากร UC RN + นวก.สธ. จพ.เภสัช จพ.สธ. จพ.ทันตะ นักการแพทย์แผนไทย รวม สัดส่วน หมอครอบครัว./ปชก.
  NP
  1 ชาด 6,392 4,848 2 1 - 1 1 - 5 1,278
  2 หนองทุ่ม 4,054 2,778 1 1 - 1 1 - 4 1,013
  3 โนน 3,291 2,412 1 1 - 1 - - 3 1,097
  4 หนองแวง 3,556 2,551 1 1 - 1 - - 3 1,185
  5 เสือโก้ก 6,694 4,916 3 2 1 1 1 - 6 1,115
  6 หนองกุง 3,904 2,847 1 1 - 1 1 - 4 976
  7 ดงใหญ่ 5,099 3,443 1 - - 2 1 - 4 860
  8 ทองหลาง 4,426 3,114 1 2 - 1 - - 4 1,106
  9 ประชาพัฒนา 4,538 3,191 1 2 - - 1 - 4 1,134
  10 โพธิ์ชัย 4,558 3,512 1 - - 2 - - 3 1,519
  11 วังปทุม 4,206 3,141 1 1 - 1 1 1 5 841
  12 หนองไผ่ 4,205 3,230 2 - - - - - 3 1,401
  13 แคน 3,868 2,629 1 - - 2 - - 3 1,289
  14 หัวนาไทย 2,964 2,204 1 - - 2 - - 3 1,321
  15 หนองหว้า 3,845 2,702 1 - - 1 1 - 4 961
  16 งัวบา 4,288 3,147 1 2 - - - - 3 1,429
  17 นาข่า 8,869 6,246 4 1 1 - 1 - 7 1,267
  18 ดอนมันน้ำ 3,272 2,521 1 1 - 1 - 4 630
  19 นาเลา 4,551 3,470 1 2 - 1 1 - 5 910
  20 บูรพาสามัคคี 3,357 2,292 1 2 - - - - 3 1,119
  21 โพธิ์ 4,803 3,698 1 2 - - - - 3 1,601
   22 รพ.วาปีปทุม  15,845   11,061 6 4  -  1  -  2 13  1,218 
   รวม  110,585  79,953  34 26   2 19 11   3 96 

  หมายเหตุ   ภาพรวม Cup  วาปีปทุม สัดส่วนหมอครอบครัว : ประชากร   จำนวน  96 : 1,151  คน

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation