• long live the king 10
  • 8Jan
  • The Healthcare Accreditation Institute
  • โครงการใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน
  • โรงพยาบาลวาปีปทุม เปิดให้บริการทันตกรรมจัดฟัน
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน
  • 1669 สิทธิ UCEP
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลวาปปีทุม ได้รับการตรวจราชการและนิเทศก์งานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 นำโดย นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิต    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลวาปปีทุม ได้รับการตรวจราชการและนิเทศก์งานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 นำโดย นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม นายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม และ คปสอ.วาปีปทุม ซึ่งได้รับการนิเทศงานจากเขตสุขภาพที่ 7 นำทีมโดย นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และ นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาวะ กรมอนามัย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งคณะตรวจราชการได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นดังนี้1.ให้ความสำคัญของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และกระบวนการ Health Literacy เนื่องจากถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาสุขภาพ2.Smart Kids 4.0 /Smart Thai People "ถนนแห่งชีวิต" Life cost approch ลงทุนที่จุดเริ่มต้น วัยแม่และเด็ก3.พัฒนางาน NCD โดยการวิเคราะห์เชิงระบบแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ4.Digital transformation การลงทุนกับ Big Data5.ชื่นชมการขับเคลื่อนงานโดยมีวิสัยทัศน์ที่ดี และอยากให้สอดคล้องกับกระทรวง การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย6.2P Safety ให้ความสำคัญของความปลอดภัยอีกทั้งได้ลงพื้นที่หน้างานได้แก่ หน่วยยานพาหนะ เป้าหมายคือตรวจรถ Ambulance งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ OPD ทั้งนี้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม ขอขอบพระคุณคณะตรวจราชการและทีมนิเทศก์งานเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ และกำลังใจเป็นอย่างสูงยิ่ง 
   14 02 62 รบการตรวจราชการและนเทศกงาน
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวาปีปทุม นำโดย นางนิตยา รัชโพธิ์ หนัวหน้างานบริการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวาปีปทุม นำโดย นางนิตยา รัชโพธิ์ หนัวหน้างานบริการแพทย์์ฉุกเฉิน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บโดยมีนายวันชัย ศรีวงศ์ญาติดี นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในงานและท่าน นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม กลุ่าวรายงานกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการคือ เจ้าหน้าที่กู้ชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกู้ชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ตามกิจกรรมดังนี้ การบรรยายการยกเคลื่อนย้าย (นายวิทยา คุรินทร์) การบรรยายการช่วยฟื้นคืนชีพ (น.ส.วิภาพร พลศรี) การถอดหมวกกันน็อค (น.ส.ภัชริดาจ์ อารีป้อม)และมีการช้ีแจงการแข่งขันในแต่ละฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานอุบัติเหตุทั่วไป (น.ส.เยาวลักษณ์ สาติ) ฐานที่ 2 ฐานอุบัติเหตุจราจร (น.ส.วิภาพร พลศรี)ฐานที่ 3 ฐานช่วยเด็กจมน้ำ (นางนิตยา รัชโพธิ์) ฐานที่ 4 ฐานช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ (น.ส.ภัชริดาจ์ อารีป้อม) ฐานที่ 5 ฐานสูติกรรม (นางองุ่น บุตรบ้านเขวา)ฐานที่ 6 ฐานสาธารณภัย (นายวิทยา คุรินทร์) และฐานที่ 7 กิจกรรมสันทนาการ (นศ.พบ.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม) สิ้นสุดการอบรมมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมณ ห้องประชุมบัวทอง โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
   EMS Rally
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายประวัติ แปลงมาลย์ หัวหน้ากลุ่มงานวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายประวัติ แปลงมาลย์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมคณะ ได้จัดอบรมร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุม ในการอบรมการใช้โปรแกรม NEHIS แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ/ตำบล/อปท. 5 อำเภอ รวม 120 คน  ตามโครงการจังหวัดที่มีการจัดระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขของ จนท. อปท.2.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของ อปท. ระดับดี จาก รพท./รพช./สสอ./รพ.สต./อปท. ณ ห้องประชุมบัวเพชร โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
   อาชวอนามย
   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. งานคลินิกให้คำปรึกษา นำโดย นางจันทร์ศิริ ขูรีรัง หัวหน้างานคลินิกให้คำปรึกษา รพ.วาปีปทุมร่วมกับกลุ่ม M HUG นำโดย นายพรหมพร พิมสอน ประธานกลุ่ม M HUG วาปีปทุม ได้จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการกลุ่มประชากรหลักโดยใช้ระบบ RRTTR อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการป้องกันและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เข้าสู่ระบบบริการและคงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง การประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานการประกวด MISS TG ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สปสช และ สคร.7 โดยมี นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวเพชร โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
   7 02 62 MISS TG

  Page 1 of 4

  IMAGE การประชุม PCT เพื่อทบทวนการดูแลผู้ป่วย
  Friday, 01 February 2019
  วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พญ.เบญจพร อินทกรอุดม... Read More...
  IMAGE ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 1
  Thursday, 31 January 2019
  วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. โดยประมาณ... Read More...
  IMAGE รับการตรวจราชการและนิเทศก์งานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2562
  Thursday, 14 February 2019
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลวาปปีทุม... Read More...

  ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0

  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
  • ประเมินเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0

  แสดงความจรงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐

  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐
  • แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐

  ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

  • ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
  • ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
  • ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
  • ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
  • ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
  • ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
  • ลงนามถวายพระพร 12สิงหาคม สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
  807537

  Your IP: 34.228.115.216
  1818-02020202-19191919-08-0202

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation