ผลงานวิจัย-ปี2558

Up

ผลงานวิจัย-ปี2558

CQI งานจ่ายกลาง เรื่อง กล่องบรรจุซอง Seal
CQI งานจ่ายกลาง เรื่อง ambu bag
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองต่อการลดความเจ็บปวดและความพึงพอใจของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยอายุรกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคไหล่ติด
การศึกษาการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของโรงพยาบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตลักษณะ สภาพแวดล้อมในการทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวาปีปทุม.pdf
พัฒนาการประเมินน้ำหนักทารกในครรภ์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
ลดการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
นวัตกรรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสต่อการลดไข้
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาลวาปีปทุม
พัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระดับการรับรู้และแรงจูงใจต่อการเข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ
นำยาเก่ามาแลกรับยาใหม่ เพื่อลดมูลค่ายาในคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลวาปีปทุม
การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหืดด้วยการอบสมุนไพรและกายบริหารฤๅษีดัดตน
 
 
Powered by Phoca Download