วิสัยทัศน์ - พันธกิจ -


“ ประชาชนอำเภอวาปีปทุมสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน ”

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
    ของตนเองครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบรด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
W : Working Team/network คือ ทำงานเป็นทีมสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน
      ระหว่างคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
A : Attitude คือ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
P : People Centered คือ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
I : Integrated คือ บูรณาการ  สติปัญญา

อัตลักษณ์ ของโรงพยาบาล
" ชื่อสัตย์ , สามัคคี , มีวินัย "

Thailand 89.7% Thailand
United States 8.7% United States

Total:

25

Countries
008056
Today: 5
This Week: 7,638
This Month: 1,696

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation