EB3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

Up

MA-File-2021-ITA-EB10

EB10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
EB10 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB10 บันทึกขออนุมัตินำกระบวนการ ขั้นตอนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลวาปีปทุมเผยแพร่บนเวปไซต์ ขั้นตอน ฯ แบบฟอร์มการเผยแพร่ ฯOK
EB10 บันทึกขออนุมัตินำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และคู่มือเผยแพร่บนเวปไซต์และแบบฟอร์มการเผยแพร่บนเวบไซต์OK
EB10 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย คำสั่ง ฯ และแบบฟอร์มการเผยแพร่ ฯ บนเวบไซต์ OK
EB10 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโรงพยาบาลวาปีปทุม ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแบบฟอร์มการเผยแพร่บนเวปไซต์OK
EB10_1คู่มือศูนย์จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รพ.วาปีปทุม
EB10_2บันทึกขออนุมัตินำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลวาปีปทุมเผยแพร่บนเวปไซต์และแบบฟอร์มการเผยแพร่
EB10_3ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานด้านทุจริตและประพฤติมิชอบรพ.วาปีปทุมและแบบฟอร์เผยแพร่บนเวปไซต์
EB10_4แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปี 2564 โรงพยาบาลวาปีปทุมเว็บไซต์
EB10_5รายงานสถิติข้อมูลการเรื่องร้องเรียน รพ.วาปีปทุม
EB10_6บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปี 2564 โรงพยาบาลวาปีปทุมรอบ 6 เดือน
EB10_7แบบฟอร์มการขอเผยแพร่นำหนังสือแจ้งเวียนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวาปีปทุมเผยแพร่บนเวปไซต์
EB10_8บันทึกขออนุมัตินำหนังสือแจ้งเวียนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนโรงพยาบาลวาปีปทุมเผยแพร่บนเวปไซต์
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation