ตรวจสอบข้อมูล
ลำดับ      รายละเอียด  
1 Dash Board Health ID https://lookerstudio.google.com/reporting/40e473bd-a771-430f-9771-da4c72ea8f83/page/q2nqD?s=o1miVbm2N-M
2 จำนวนผู้ร้บบริการ Telemedicine https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=9d8c311d6336373d40437c4423508cad&id=2d85d6ec39840f8051854b028fa13073
3 ผลงาน Financial Data Hub https://dashboard.manageai.co.th/webview/financialdatahub/monitor-send-data/overview-data-all
4  ผลงาน PPFS https://khonkaen2.nhso.go.th/mis/ppfs2567/
5 ผลงาน Moph Claim  https://claim-nhso.moph.go.th/nhso/
6  KPI 2567  https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2024
7    
8    
9    
10    
โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : amedwapee11058@gmail.com       
   https://www.facebook.com/wapipathumhos/
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)