ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 1 เมษายน 2567

----------------
📌 นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายปกครองอำเภอวาปีปทุม
📢 ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม"
📌 โดยมีนายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านในพิ้นที่ํเข้าร่วม
📌 ณ สำนักสงฆ์ บ้านทับครัว ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : amedwapee11058@gmail.com       
   https://www.facebook.com/wapipathumhos/
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)