ประเด็นยุทธศาสตร์      

          ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพของตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งสู่วาปีปทุมเมืองเปี่ยมสุข

  เป้าประสงค์

            1 ) มีการยกระดับความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนทุกกลุ่มวัยชุมชน โดยใช้หลักการสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) มุ่งสู่วาปีปทุมเมืองเปี่ยมสุข

          2) มีการยกระดับการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การระดมพลังเครือข่ายทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งพลังความดี สู่การมีสุขภาพดีและความสุขที่ยั่งยืน (Goodness Power, Healthy & Happiness City) มุ่งสู่วาปีปทุมเมืองเปี่ยมสุข

    เป้าประสงค์

           1) มีการมุ่งเสริมสร้างค่านิยมแก่ประชาชน เครือข่ายทุกระดับเพื่อสร้างเมืองแห่งพลังความดีสู่การมีสุขภาพดีและความสุขที่ยั่งยืน (Goodness Power, Healthy

& Happiness City) มุ่งสู่วาปีปทุมเมืองเปี่ยมสุข            

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection : PP & P Excellence)

   เป้าประสงค์

          1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี

2) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที

3) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ

4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน

          5) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

    เป้าประสงค์

          1) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

           2) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ                                                                            

           3) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย

 4) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

   เป้าประสงค์

            1) มีแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตรากำลังคนของจังหวัด

            2) มีการกระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพให้มีความสมดุลกัน

            3) มีการธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพ

            4) มีการมุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็น
               (1) Strategic Partner
               (2) Managerial Expert
              (3) Change Agent
              (4) Employee Champion: Performance ภายใต้วิถีพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ภายใต้วิถีพอเพียง

   เป้าประสงค์

          1) มีการมุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็น

              (1) Learning & Teaching Organization ภายใต้ วิถีพอเพียง

         (2) Good Governance

            2)  มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ

            3) มีการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเหมาะสม

          **  4  พันธกิจ  6 ยุทธศาสตร์   19  เป้าประสงค์  **

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation