เป้าประสงค์

กำหนดเป้าประสงค์
     (สรุปมาจากจุดหมายปลายทางใน 4 มุมมองได้ 15 เป้าประสงค์)

ด้านประชาชน
    1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
    2.ประชาชนเข้าถึงบริการตามหลักประกันสุขภาพ
    3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านภาคีเครือข่าย
    4.อปท. มีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณ
    5.ภาครัฐสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ
    6.ภาคเอกชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดการด้านสุขภาพและสนับสนุนงบประมาณ
    7.กองทุนสุขภาพจัดการสุขภาพและสนับสนุนงบประมาณ

ด้านกระบวนการ
    8.มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับการติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ
    9.มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
    10.มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    11.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ด้านพื้นฐาน
    12.บุคลากรมีศักยภาพตามสมรรถนะ
    13.บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสุข
    14.องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    15.มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการทำงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation