ติดต่อ: ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รพ.สต. เบอร์โทรศัพท์
นายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม 095-6648170
นายยงยุทธ คำอาจ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม 081-6349796
  รายชื่อ ผอ.รพ.สต.      
1 นายกิตศักดิ์  ปักขาตัง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โนน 098-0955920
2 นายสมชาย ชาวบ้านใน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองแวง 089-6233144
3 นางระเบียบ  ประพาศพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองกุง 096-6744263
4 นางสาวฉวีวรรณ  ประภาศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เสือโก้ก 089-2787656
5 นายกิตติธัช  วัชรานุสรณ์ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ดงใหญ่ 093-4688393
6 นายชยุตม์  ปักเคระเต จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โพธิ์ชัย 098-4244331
7 นางเพ็ญพร  พินโย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ชาด 088-5808746
8 นางภารดี  ลดาวัลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.วังปทุม 089-0059859
9 นายเฉลิมชัย  จันทร์จำนง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.แคน 084-9348541
10 นางมัลลิกา  พรไชยสงค์ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หัวนาไทย 084-8870157
11 นายกฤษณะ  ศรีสุนนท์พันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.งัวบา 081-5452628
12 นางณัฐนภาส์  หาหอม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองหว้า 085-7576224
13 นางทองบล  เนาว์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นาข่า 081-9742112
14 นางสุมาลัย  คำอาจ พยาบาลวิชาชีพ ( รักษาการแทน ) รพ.สต.หนองไผ่ 092-4626615 
15 นางทิพวรรณ   อินทะรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ดอนมันน้ำ 091-8614550
16 นางอรสา  ลาวัลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บูรพาสามัคคี 081-7298240
17 นางเตือนใจ  ภวภูตานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ประชาอาษาพัฒนา 098-6251995
18 นายสมบัติ  มูลหนองแวง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองเสือ 098-1031280
19 นางธนวันต์  บุพตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ทองหลาง 081-3800850
20 นางสัมฤทธิ์  ปาปะขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นาเลา 043-902471
21 นายบุญสินธุ์  สิงห์ไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ 087-2242761

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation