EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

Up

MA_File_2019_ITA_EB13

EB13_บันทึกข้อความเพื่อลงนามในประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ๋์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรงตนเองประจำปี 2562
EB13_แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
EB13_บันทึกข้อความส่งมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ๋์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรงตนเองประจำปี 2562
EB13_บันทึกขอเชิญประชุมการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจำปี 2562
EB13_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ๋์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรงตนเองประจำปี 2562ผ่านเว็บไซต์
EB13_แบบฟอร์มการแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)ผ่านเว็บไซต์
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation